Polityka prywatności danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej - Polityka prywatności) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które zawiera serwisPortal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com, (dalej - https://gardens-pl.desigusxpro.com/) znajdujący się w nazwie domenygardens-pl.desigusxpro.com (jak również jej subdomeny), może poznawać Użytkownika podczas korzystania z witryny gardens-pl.desigusxpro.com/ (a także jej subdomen), jej programów i produktów.

1. Definicje pojęć

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. «Administracja strony„(Dalej Administracja) - pracownicy upoważnieni do zarządzania serwisemPortal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.comktóre organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” - dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem wobec Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. "Stronie internetowejPortal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com„Jest zbiorem połączonych ze sobą stron internetowych znajdujących się w Internecie pod unikatowym adresem (URL):gardens-pl.desigusxpro.coma także jej subdomeny.

1.1.6. „Subdomeny” to strony lub zbiór stron znajdujących się w domenach trzeciego poziomu należących do serwisu Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/, a także inne strony tymczasowe, u dołu których znajdują się dane kontaktowe Administracji

1.1.5. „Użytkownik witrynyPortal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com „(Zwana dalej Użytkownikiem) - osoba mająca dostęp do serwisuPortal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.comprzez Internet oraz korzystanie z informacji, materiałów i produktów znajdujących się na stroniePortal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com.

1.1.7. „Pliki cookie” to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW za każdym razem w żądaniu HTTP przy próbie otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.8.„Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do https://gardens-pl.desigusxpro.com/.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Korzystanie z Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/ przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku niezgadzania się z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu internetowego Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/. https://gardens-pl.desigusxpro.com/ nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może skorzystać z linków dostępnych na Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/.

2.4. Administracja nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

3. Przedmiot polityki prywatności

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności zobowiązuje Administrację do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji podczas rejestracji w Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/ lub podczas zapisywania się na e-mail informacyjny Lista mailingowa.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania w ramach niniejszej Polityki prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na stronie internetowej Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/ i obejmują następujące informacje:
3.2.1. nazwisko, imię, patronimika Użytkownika;
3.2.2. Numer telefonu kontaktowego użytkownika;
3.2.3. adres e-mail (e-mail)
3.2.4. miejsce zamieszkania Użytkownika (w razie potrzeby)
3.2.5. zdjęcie (w razie potrzeby)

3.3. https://gardens-pl.desigusxpro.com/ chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron:
- Adres IP;
- informacje z plików cookies;
- informacje o przeglądarce
- czas dostępu;
- referrer (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookies może spowodować brak możliwości dostępu do części serwisu wymagających autoryzacji.

3.3.2. https://gardens-pl.desigusxpro.com/ zbiera statystyki dotyczące adresów IP swoich odwiedzających. Informacje te służą do zapobiegania, wykrywania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia odwiedzin, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) Podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nieproliferacji, z wyjątkiem przypadków określonych w klauzulach. 5.2. niniejszej Polityki prywatności.

4. Cel zbierania danych osobowych użytkownika

4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację w następujących celach:
4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/ w celu dalszej autoryzacji.
4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych danych Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/.
4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnych z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/, przetwarzanie zgłoszeń i wniosków od Użytkownika.
4.1.4. Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
4.1.5. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
4.1.6. Utworzenie konta w celu korzystania z części portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na założenie konta.
4.1.7. Powiadomienia użytkownika e-mailem.
4.1.8. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu internetowego Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/.
4.1.9. Udostępnianie Użytkownikowi, za jego zgodą, ofert specjalnych, newsletterów i innych informacji w imieniu serwisu Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/.

5. Sposoby i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1.Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informacji o danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez korzystania z takich narzędzi.

5.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom rządowym wyłącznie z przyczyn iw sposób określony przepisami prawa.

5.3. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja ma prawo nie informować Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.4. Administracja podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.5. Administracja wspólnie z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec utracie lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. Prawa i obowiązki stron

6.1. Użytkownik ma prawo:

6.1.1. Podejmij dobrowolną decyzję o podaniu swoich danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu internetowego Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/ i wyrażaj zgodę na ich przetwarzanie.

6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.1.3. Użytkownik ma prawo do otrzymywania od Administracji informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, o ile prawo to nie jest ograniczone zgodnie z prawem federalnym. Użytkownik ma prawo zażądać od Administracji wyjaśnienia jego danych osobowych, ich zablokowania lub zniszczenia, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, pozyskane niezgodnie z prawem lub nie są niezbędne do wskazanego celu przetwarzania, a także podjąć przewidziane prawem środki ochrony jego praw. W tym celu wystarczy powiadomić Administrację na podany adres e-mail.

6.2. Administracja jest zobowiązana:

6.2.1. Wykorzystaj otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Zapewnić, aby informacje poufne były utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem pkt. 5.2. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w prowadzonej działalności.

6.2.4. Zablokuj dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu złożenia przez niego wniosku lub wezwania lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu do ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

Odpowiedzialność stron

7.1. Administracja, która nie dopełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z prawem, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych Administracja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:
7.2.1. Stały się domeną publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.
7.2.2. Został otrzymany od strony trzeciej, dopóki nie został odebrany przez administrację zasobami.
7.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

7.3.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, w tym przepisów o reklamie, o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, o ochronie znaków towarowych i znaków usługowych, ale nie wyłącznie o powyższym, w tym pełną odpowiedzialność za treść i formę materiałów.

7.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje (w tym między innymi: pliki danych, teksty itp.), Do których może mieć dostęp w ramach serwisu Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https: // ogród- fr.desigusxpro.com, jest obowiązkiem osoby, która dostarczyła takie informacje.

7.5. Użytkownik zgadza się, że informacje przekazane mu w ramach Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/ mogą stanowić przedmiot własności intelektualnej, której prawa są chronione i należą do innych Użytkowników, partnerów lub reklamodawców, którzy takie zamieszczają informacje na stronie Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/.
Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania zmian, wydzierżawiania, przekazywania pożyczki, sprzedaży, dystrybucji lub tworzenia dzieł pochodnych na podstawie takich Treści (w całości lub w części), chyba że takie działania zostały wyraźnie upoważnione na piśmie przez właścicieli takich Treści zgodnie z warunki odrębnej umowy.

7.6. W odniesieniu do materiałów tekstowych (artykuły, publikacje ogólnodostępne w serwisie Portal dla letników i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/) ich rozpowszechnianie jest dozwolone pod warunkiem podania linku do https: // ogród- fr.desigusxpro.com.

7.7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku usunięcia, braku lub niemożności zapisania jakichkolwiek Treści i innych danych komunikacyjnych zawartych na stronie internetowej Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/ lub przesyłane za jego pośrednictwem.

7.8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione w wyniku: korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub poszczególnych usług; nieuprawniony dostęp do komunikacji Użytkownika; oświadczenia lub zachowania osób trzecich w witrynie.

7.9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone przez użytkownika w serwisie Portal dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/, w tym między innymi: informacje chronione prawem autorskim, bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

8. Rozwiązywanie sporów

8.1. Przed zwróceniem się do sądu z pozwem dotyczącym sporów wynikających ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem a Administracją, konieczne jest złożenie pozwu (pisemna propozycja lub elektroniczna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2. Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji pisemnie lub elektronicznie zawiadamia wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

8.3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie skierowany do Sądu Arbitrażowego.

8.4. Aktualne przepisy dotyczą niniejszej Polityki prywatności oraz relacji między Użytkownikiem a Administracją.

9. Warunki dodatkowe

9.1. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej na Portalu dla letnich mieszkańców i ogrodników https://gardens-pl.desigusxpro.com/, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres:

9.4. Aktualna Polityka prywatności jest umieszczona na stronie pod adresem https://gardens-pl.desigusxpro.com/politika.html

Teraz oglądanie


Ogórki

Pomidory

Dynia